V MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKI LIBERUM ARBITRIUM

Stowarzyszenie Promocji Kultury >> Liberum Arbitrium<< ogłasza : V MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKI –  NA OPOWIADANIE – O STATUETKĘ SOWY TUCHÓWKI 2013.

POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA TUCHOWA.

Konkurs adresowany jest do autorów polskich i polonijnych oraz innych narodowości – posługujących się językiem polskim, którzy nie posiadają jeszcze w swym dorobku twórczym autorskiego tomu opowiadań.

Organizatorzy: SPK „Liberum Arbitrium”, Towarzystwo Miłośników Tuchowa, Dom Kultury, Klasztor OO. Redemptorystów i Biblioteka Publiczna w Tuchowie.

Cele konkursu: 1.Wprowadzenie do literatury polskiej wartościowych tekstów, w swej formie ukazujących piękno i bogactwo języka polskiego. 2. Stworzenie możliwości docenienia i popularyzowania wartościowej twórczości autorów początkujących i mało znanych. 3.Stworzenie możliwości bezpośrednich kontaktów, konfrontacji twórczości, wymiany poglądów i doskonalenia warsztatu twórczego. 4.Pozyskanie tekstów mogących posłużyć do promocji miasta – a przez to także promocji twórczości ich autorów.

REGULAMIN :

  1. Nadesłane na konkurs opowiadania – wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach – w łącznej objętości do 5 (pięciu stron formatu A-4, przy wielkości czcionki nr 14 – rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:a) tematyka dowolna,b) opowiadania tematycznie, lub miejscem akcji związane z Tuchowem.
  2. Opowiadania konkursowe w swej treści i formie, winny stosować się do starogreckiej, klasycznej zasady KALOS KAI AGATOS = PIĘKNIE I DOBRZE, której to zasady organizatorzy przestrzegają od pierwszej edycji konkursu. W związku z powyższym opowiadania o treściach antyhumanitarnych, obscenicznych, obrażających uczucia religijne potencjalnych czytelników, lub wulgarne w treści i formie – zostaną odrzucone.
  3. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 31 marca 2013r. Plik w postaci elektronicznej – w temacie mejla prosimy podać Godło Autora na adres:  liberum.arbitrium@tlen.pl oraz w postaci papierowego wydruku – w 2 egz. na adres: Kazimierz Karwat, ul. Graniczna 8C ,33-170 Tuchów
  4. Do wydruków należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem co konkursowe (elektroniczne i papierowe) zawierającą wewnątrz: imię i nazwisko autora, jego adres (+ nr telefonu, e-mail – w celu przekazania wyników konkursu i indywidualnych ustaleń dot. imprezy finałowej) oraz krótką notkę biograficzną.
  5. Prace konkursowe oceni kompetentne jury powołane przez organizatorów, kierując się założeniami regulaminu, własnymi subiektywnymi, suwerennymi odczuciami i posiadaną wiedzą. Składu osobowego jury (7 osób) – organizatorzy nie ujawniają.
  6. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
  7. Nadesłanie prac na konkurs jest tożsame z wyrażeniem zgody autora na wykorzystanie jego utworu w celach promocyjnych miasta Tuchowa w różnych formach realizacyjnych oraz w działalności statutowej SPK „Liberum Arbitrium”.NAGRODY:* Pierwsze nagrody w obu kategoriach: statuetka Sowy Tuchówki + 10 egz. antologii pokonkursowej + nagroda pieniężna w wys. 800 (osiemset) złotych, *Drugie nagrody : dyplom + 10 egz. antologii + nagroda pieniężna w wys. 600 złotych, *Trzecie nagrody: dyplom + 10 egz. antologii + nagroda pieniężna w wys. 400 złotych *Wyróżnienia: dyplom + 3 egz. antologii *Istnieje możliwość ufundowania nagród specjalnych, zależnych od tematyki i formy opowiadań.*Za opowiadania wyróżnione tylko drukiem w antologii: podziękowanie za udział w konkursie + 1 egz. antologii.Istnieje możliwość przesłania autorom (lub odbioru na miejscu) większej ilości antologii, w cenie kosztów druku i przesyłki – według indywidualnych uzgodnień
  8. LAUREACI konkursu zostaną zaproszeni na imprezę finałową (3-dniową), zakończoną prezentacją nagrodzonych utworów i wręczeniem nagród w Domu Kultury w Tuchowie, w dniach 27 – 29 września 2013 r. Dokładniejsze informacje zostaną podane zaproszonym autorom, wraz z dokonywanymi uzgodnieniami. Wszelkie informacje związane z konkursem będą dostępne na stronach internetowych Domu Kultury w Tuchowie oraz Stowarzyszenia „Liberum Arbitrium” https://eliberum.wordpress.com/
  9. Organizatorzy zapewniają zaproszonym gościom zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Kontakt mejlowy w przypadku pytań związanych z konkursem: można wykorzystać adres podany w treści Regulaminu lub napisać na adres: wg108@gazeta.pl

Reklamy